Istorijat


Grad Sremska Mitrovica

Srpski dom

Sremska Mitrovica je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Život grada dug sedam hiljada godina isprva se odvijao u drevnom ilirsko-keltskom naselju, a zatim u antičkom Sirmiumu, prestonici Rimskog carstva.Rimljani osvajaju Sirmium krajem I veka stare ere.

Iskopine

Potom je grad bio srednjovekovna varoš sa mnogo gospodara, orjentalna palanka s minaretima, pukovsko-graničarsko mesto i zanatsko-trgovački centar u doba građanskog prosperiteta. Danas je Mitrovica grad sa obeležjima savremene urbane sredine. To je administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Srema. Grad sa prigradskim naseljima Laćarak i Mačvanska Mitrovica ima preko 60 000 stanovnika. Opština Sremska Mitrovica se prostire na 730 m3 površine, sa 26 naseljenih mesta u kojoj živi više od 100 000 žitelja.

Vodosnabdevanje

U vreme najvećeg uspona Sirmiuma, u IV veku, postojao je savršen sistem vodovoda (10m visoki akvadukti ) koji je grad snabdevao pijaćom vodom sa fruškogorskih izvora. Akvadukt se od izvora Vranjaš, u podnožju Fruške Gore, do Sirmiuma, prostirao u dužini od oko 14 km. Pad terena prema Savi omogućio je i nesmetan tok kanalizacije prema reci.Ostaci akvadukta bili su očuvani sve do 1908. kada je gradski magistrat doneo odluku da se poruše, a materijal ugradi u put za Manđelos. Tom prilikom je čuveni mitrovački učitelj i arheolog Ignjat Jung, iz protesta, napustio grad i porodicu.

Do II polovine 20. veka javnog vodosnabdevanja nije bilo, već se stanovništvo koristilo vodom sa javnih česmi i iz sopstvenih, individualnih bunara. Izgradnja javnog vodovoda u Sremskoj Mitrovici počela je 1961. odobrenjem Narodnog odbora Sreza Srem.Mitrovica, a na osnovu glavnih projekata urađenih 1960.

Razvoj sistema vodosnabdevanja se potom odvijao fazno.

Na samom početku, od 1960 -1962. god. izgrađeno je:

  • 6 bunara kapaciteta 11l/s, crpke niskog pritiska, cevna galerija, 3 filterska polja, bazen za hlorisanje, rezervoar čiste vode V=900m3, crpke visokog pritiska i hidroforsko postrojenje.
  • 1963.godine počela je eksploatacija vode i pušteno u rad Postrojenje za preradu vode.
  • 1964.god. izgrađen je objekat crpne stanice fekalne kanalizacije i glavni fekalni kolektor 1100/600
  • 1967.god. izgrađeni su objekti u Mašinskoj bazi, a 1968. Direkcija preduzeća useljena je u objekat u Ulici Stari šor br. 114
  • Od 1972 – 1987.god. u Fabrici vode izgrađeno je još 9 filterskih polja, kompresorska stanica,cevna galerija, crpna stanica – mašinska sala II i aerator kapaciteta 300l/s. U tom periodu izbušeno je 8 bunara u Sremskoj Mitrovici i 6 u Martincima, položen je cevovod sirove vode DN 800mm i DN 600mm i izgrađena dva kružna rezervoara V=1500m3 i trafo stanica u Martincima.
  • 1991 i 1992.god. u potisnoj crpnoj stanici izgrađena je mašinska sala III, položen cevovod vode DN 400mm u Martincima i puštena u rad još 4 bunara na Izvorištu Martinci.
  • 2005.godine u rad je pušten kružni rezervoar V=1500m3 na mitrovačkom Izvorištu
  • 2009. godine donacijom Vlade Nemačke i sredstvima Grada Sremska Mitrovica u okviru KfW programa rekonstruisani su sistem za aeraciju vode i potisna crpna stanica.
  • 2009.godine završena je izgradnja novog objekta Mašinske baze na lokaciji Izvorišta u Sremskoj Mitrovici

Vodovodna mreža

Bunar I

Izgradnja glavnih tranzitnih pravaca vodovodne mreže u Sremskoj Mitrovici

počela je 1963.godine, potom u Laćarku 1968. a do 1972. vodovod je stigao i do Kuzmina i Martinaca.

1970.god. izgradnja lokalnih izvorišta završena je u Čalmi, Manđelosu, Ležimiru i Grgurevcima.Lokalna izvorišta sa vodovodnom mrežom zatim su izgrađena 1973. u Bešenovu i Bešenovačkom Prnjavoru, a 1976 i 1977. u Divošu, Bosutu, Jarku, Šišatovcu i Sremskoj Rači.

Izgradnjom CS “Ženski zatvor” 1976.god. i tranzitnog cevovoda DN 300mm na javni sistem vodosnabdevanja povezani su Veliki Radinci. 1979. voda je stigla i do meštana Šašinaca.

Zasavica I

Izgradnjom prvog prelaza vodovodne mreže 1975.god. DN 100mm koritom reke Save počela je izgradnja vodovodne mreže u Mačvanskoj Mitrovici, a 1997.mreža je nastavljena za Salaš Noćajski.

Drugi prelaz vodovodne mreže DN 250mm kod Brodogradilišta urađen je 1985. dok je izgradnja tranzitnog voda za Zasavicu I trajala od 1999 do 2002.god.

Tokom 1982.god. izgrađeno je lokalno izvorište sa mrežom u Šuljmu. Na javni sistem vodosnabdevanja 1997. povezani su Manđelos i Šišatovac. 2001.god. kroz javni sistem vodu su dobili meštani Bešenova, a 2003. i Šuljma.

2008.god. počela je izgradnja vodovodne mreže kroz Zasavicu I, a 2010. kompletno selo je povezano na javni sistem vodosnabdevanja.

Fekalna kanalizacija

Izgradnja fekane kanalizacije u gradu počela je 1963.god. i do danas je njom pokriveno 90% ukupne površine grada. Od 2003. počela je izgradnja fekalne kanalizacije u Mačvanskoj Mitrovici. Laćarak je imao fekalni kolektor i deo mreže još 70-tih godina prošlog veka, ali se sa ozbiljnijom izgradnjom fekalne kanalizacije krenulo 2007. godine.