Proizvodnja vode


Crpljenje vode

Bunar Glavni potisni cevovod

Dva Izvorišta maksimalnog kapaciteta 660l/s vode:

 • u Sremskoj Mitrovici – 4 subarteska bunara
 • u Martincima – 10 subarteskih bunara

 

Podzemne vode se zahvataju iz drugog vodonosnog sloja sa dubine od 40 do 60 m. Svaki bunar je opremljen odgovarajućom pumpom i merno-regulacionom opremom, pomoću koje se voda potiskuje u sabirni cevovod

Glavni potisni cevovod dužine 5,5 km potiskuje sirovu vodu od Izvorišta u Martincima do Postrojenja za preradu vode u Sremskoj Mitrovici

Voda koja se zahvata sa Izvorišta sadrži štetne sastojke prirodnog porekla- -gvožđe i mangan, pa se u cilju postizanja zdravstvene ispravnosti vode za piće prema kriterijumima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode, primenjuje odgovarajući tehnološki proces prerade vode.

Postrojenje za preradu vode

 • Aeracija – proces uklanjanja gvožđa i mangana oksidacijom sa vazdušnim kiseonikom. Sistem za aeraciju, čiji je kapacitet 500l/s, sastoji se od tri polja sa mrežom perforiranih cevi, odakle voda izbija u mlazevima i raspršuje se u kapljice.
 • Filtracija – uklanjanje oksida gvožđa i mangana, prolaskom vode kroz porozan sloj zrnastog materijala. Sistem ima 12 filterskih polja sa gravitacionim filterima koji efikasno obavljaju proces bistrenja vode.
 • Dezinfekcija – sprečava mogućnost infekcije vode u distributivnoj mreži. Od 2008. u upotrebi je uređaj “hlorogen” koji proizvodi aktivni hlor u obliku rastvora natrijum hipohlorita, elektrolizom soli. Proizvodnja je na mestu potrošnje i potpuno je bezbedna za rad i okolinu.
 • Rezervoarski prostor – omogućava ravnomeran tok procesa prerade vode i obezbeđuje dovoljne količine vode za prevladavanje maksimuma potrošnje. Postoje 4 rezervoara ukupnog kapaciteta 5400m3
 • Potisna crpna stanica – pumpno postrojenje sa 3 mašinske sale u kojima je smešteno 6 pumpi za potis vode u distributivnu mrežu(snage 75 kw) i 3 pumpe za potrebe pranja filterskih polja(snage 18 kw). Ukupan kapacitet je 660l/s . U funkciji distribucije vode do najudaljenijih tačaka vodosnabdevanja su još 2 crpne stanice: “Ženski zatvor” i “Gložanj”.
Aeracija Filtracija Dezinfekcija Rezervoarski prostor Potisna crpna stanica
Aeracija Filtracija Dezinfekcija Rezervoarski prostor Potisna crpna stanica
 • Ukupan kapacitet Postrojenja za preradu vode je 600l/s
 • Dnevna prosečna potrošnja vode je 280l/s, dok u letnjim špicevima dostiže i do 400l/s
 • Pritisak na izlazu iz Postrojenja za preradu vode je 3,7 bara

Lokalni sistemi vodosnabdevanja

CS Divoš

Bunari i kaptaže

Voda se zahvata sa dubine od 80 do 100 m.  U sistem vodosnabdevanja uključeni su i prirodni izvori – kaptaže (u blizini Ležimira, Divoša i Čalme), sa ciljem da se obezbede dovoljne količine vode, koje su limitirane izdašnošću bunara na pojedinim lokacijama.

Crpne stanice

Za optimalan rad sistema većina crpnih stanica je opremljena odgovarajućom opremom – pumpe, frekventni regulatori, elektro i mašinska oprema, automatski hlorinatori ili “hlorogeni” za dezinfekciju vode i drugo. Iz ovih objekata voda za piće se distribuira do potrošača.

Rezervoari

Kapacitet rezervoara zadovoljava potrebe meštana i služi za izjednačavanje dnevne neravnomernosti u potrošnji i rezerve u slučaju povećane potrošnje. S obzirom na ograničavajuće količine vode, važno je da potrošači racionalno troše vodu.

Distributivna mreža

Lokalne sisteme vodosnabdevanja ima 6 naseljenih mesta Opštine Sremska Mitrovica:

Čalma, Divoš, Šišatovac, Bešenovački Prnjavor, Bosut, Sremska Rača i Jarak, što predstavlja 10% ukupnog stanovništva Opštine.

KVALITET VODE – NA PRVOM MESTU

Voda koja se zahvata na lokalitetima “Kurjakovac” i Sremska Mitrovica prema osnovnom anjonskom i katjonskom sastavu pripada hidrokarbonatno-kalcijsko–natrijskom tipu. Prema veličini mineralizacije koja je manja od 1000 mg/l svrstana je u malomineralizovanu.

Kontrola kvaliteta vode

Kvalitet podzemne vode je veoma dobar u hemijskom i bakteriološkom smislu.

Zahvaljujući povoljnim hidrogeološkim karakteristikama voda je dobro zaštićena od negativnih spoljnih uticaja. Nakon tehnološkog tretmana prerade vode, ona je zdravstveno ispravna i potpuno bezbedna za upotrebu.

To potvrđuju brojne analize koje se svakodnevno obavljaju u internoj laboratoriji JKP “Vodovod”. Na godišnjem nivou ovde se analizira blizu 4000 uzoraka. Laboratorija je opremljena savremenom aparaturom za određivanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Podjednako se prati kvalitet sirove vode, vode u postupku tehnološkog tretmana, kao i prilikom distribucije pijaće vode do krajnjih korisnika.

Kontrola kvaliteta

Ispitivanje pokazatelja važnih za zdravstvenu ispravnost vode rade i druge ovlašćene stručne službe i zdravstvene institucije:

 • Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici – preko 300 analiza godišnje i
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu – oko 50 analiza.

Parametri koji se ispituju u okviru obima “A”-osnovne analize i “B”-periodične analize definisani su propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br.42/1998 i 44/99.

Kvalitet vode podleže i inspekcijskoj kontroli, tako da se može reći da je voda za piće najkontrolisaniji proizvod za ljudsku upotrebu.