Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Црпљење воде

Два Изворишта максималног капацитета 660 l/s воде:

 • у Сремској Митровици – 4 субартешка бунара
 • у Мартинцима – 10 субартешких бунара

Подземне воде се захватају из другог водоносног слоја са дубине од 40 до 60 м. Сваки бунар је опремљен одговарајућом пумпом и мерно-регулационом опремом, помоћу које се вода потискује у сабирни цевовод
Главни потисни цевовод дужине 5,5 км потискује сирову воду од Изворишта у Мартинцима до Постројења за прераду воде у Сремској Митровици

Вода која се захвата са Изворишта садржи штетне састојке природног порекла- -гвожђе и манган, па се у циљу постизања здравствене исправности воде за пиће према критеријумима Правилника о хигијенској исправности воде, примењује одговарајући технолошки процес прераде воде.

Постројење за прераду воде

 • Аерација – процес уклањања гвожђа и мангана оксидацијом са ваздушним кисеоником. Систем за аерацију, чији је капацитет 500l/s, састоји се од три поља са мрежом перфорираних цеви, одакле вода избија у млазевима и распршује се у капљице.
 • Филтрација – уклањање оксида гвожђа и мангана, проласком воде кроз порозан слој зрнастог материјала. Систем има 12 филтерских поља са гравитационим филтерима који ефикасно обављају процес бистрења воде.
 • Дезинфекција – спречава могућност инфекције воде у дистрибутивној мрежи. Од 2008. у употреби је уређај “хлороген” који производи активни хлор у облику раствора натријум хипохлорита, електролизом соли. Производња је на месту потрошње и потпуно је безбедна за рад и околину.
 • Резервоарски простор – омогућава равномеран ток процеса прераде воде и обезбеђује довољне количине воде за превладавање максимума потрошње. Постоје 4 резервоара укупног капацитета 5400 m3
 • Потисна црпна станица – пумпно постројење са 3 машинске сале у којима је смештено 6 пумпи за потис воде у дистрибутивну мрежу (снаге 75 кw) и 3 пумпе за потребе прања филтерских поља (снаге 18 кw). Укупан капацитет је 660 l/s . У функцији дистрибуције воде до најудаљенијих тачака водоснабдевања су још 2 црпне станице: “Женски затвор” и “Гложањ”.
 • Укупан капацитет Постројења за прераду воде је 600 l/s
 • Дневна просечна потрошња воде je 280 l/s, док у летњим шпицевима достиже и до 400 l/s
 • Притисак на излазу из Постројења за прераду воде je 3,7 bara

Локални системи водоснабдевања

ЦС Дивош

Бунари и каптаже

Вода се захвата са дубине од 80 до 100 м.  У систем водоснабдевања укључени су и природни извори – каптаже (у близини Лежимира, Дивоша и Чалме), са циљем да се обезбеде довољне количине воде, које су лимитиране издашношћу бунара на појединим локацијама.

Црпне станице

За оптималан рад система већина црпних станица је опремљена одговарајућом опремом – пумпе, фреквентни регулатори, електро и машинска опрема, аутоматски хлоринатори или “хлорогени” за дезинфекцију воде и друго. Из ових објеката вода за пиће се дистрибуира до потрошача.

Резервоари

Капацитет резервоара задовољава потребе мештана и служи за изједначавање дневне неравномерности у потрошњи и резерве у случају повећане потрошње. С обзиром на ограничавајуће количине воде, важно је да потрошачи рационално троше воду.

Дистрибутивна мрежа

Локалне системе водоснабдевања има 6 насељених места Општине Сремска Митровица:
Чалма, Дивош, Шишатовац, Бешеновачки Прњавор, Босут, Сремска Рача и Јарак, што представља 10% укупног становништва Општине.

КВАЛИТЕТ ВОДЕ – НА ПРВОМ МЕСТУ

Вода која се захвата на локалитетима “Курјаковац” и Сремска Митровица према основном ањонском и катјонском саставу припада хидрокарбонатно-калцијско–натријском типу. Према величини минерализације која је мања од 1000 mg/l сврстана је у маломинерализовану.

Koнтрола квалитета воде

Квалитет подземне воде је веома добар у хемијском и бактериолошком смислу.
Захваљујући повољним хидрогеолошким карактеристикама вода је добро заштићена од негативних спољних утицаја. Након технолошког третмана прераде воде, она је здравствено исправна и потпуно безбедна за употребу.
То потврђују бројне анализе које се свакодневно обављају у интерној лабораторији ЈКП “Водовод”. На годишњем нивоу овде се анализира близу 4000 узорака. Лабораторија је опремљена савременом апаратуром за одређивање физичко-хемијских и микробиолошких параметара. Подједнако се прати квалитет сирове воде, воде у поступку технолошког третмана, као и приликом дистрибуције пијаће воде до крајњих корисника.

Контрола квалитета

Испитивање показатеља важних за здравствену исправност воде раде и друге овлашћене стручне службе и здравствене институције:

 • Завод за јавно здравље у Сремској Митровици – преко 300 анализа годишње и
 • Институт за јавно здравље Војводине у Новом Саду – око 50 анализа.

Параметри који се испитују у оквиру обима “А”-основне анализе и “Б”-периодичне анализе дефинисани су прописима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр.42/1998 и 44/99.
Квалитет воде подлеже и инспекцијској контроли, тако да се може рећи да је вода за пиће најконтролисанији производ за људску употребу.