Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Oдвођење отпадних вода

У Сремској Митровици је усвојен сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода, а река Сава се користи као реципијент. По принципу крвотока, отпадне воде се одводе путем колектора и уличне канализације у реку Саву. С обзиром на непостојање примарног пречишћавања неопходна је стална контрола квалитета отпадних вода комуналног, атмосферског и индустријског типа.

Фекална канализација

Канализациона мрежа / за 90% корисника водовода на подручју града Сремска Митровица
У систему фекалне канализације је 6 црпних станица, 5 за издизање фекалних вода на већу коту:

  • ЦС “Дудара”, ЦС “Батутова”, ЦС “Хигијенски”
  • ЦС “Лаћарак” и ЦС “Румска Малта” и 1 потисна за пребацивање отпадних вода у реципијент – реку Саву –  ФЦС “Стари Чикас”, капацитета 400l/s

Индивидуалне септичке јаме са упијајућим бунаром или водопропусним септичким јамама – углавном се налазе уз периферне индивидуалне стамбене објекте и на локацијама нелегалне изградње, као и у насељеним местима Општине Сремска Митровица.

Oдвођење фекалних вода

Кам. ћуприја – одвод отпадних вода

Фекалне воде се путем секундарних колектора доводе преко главног примарног колектора F1100/600 mm и црпне станице (поред моста) и потисним водом F600 mm испуштају у реципијент без пречишћавања на стационажи 122t+254 rkm леве обале Саве. Обезбеђен је једино предтретман путем грубе решетке (ручно одстрањивање чврстих материја).
Индустријске отпадне воде се путем индустријског колектора F1200/800mm упуштају у реку Саву без пречишћавања на стационажи 119t+404rkm. Уграђени су мерачи протока отпадних вода у реципијент.

Одвођење атмосферских вода

Атмосферске воде се по појединим хидрографским целинама одводе отвореном и затвореном атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према мелиоративним каналима и црпним станицама у реку Саву и према градским барама. Индустријска зона је засебно сливно подручје.
За одбрану од унутрашњих вода и за одвођење атмосферских вода са подручја града изграђено је 5 црпних станица: ЦС “Чикас”, ЦС “Први мај”, ЦС “Балатин”, ЦС “Водна” и ЦС “КПД” која није у функцији

Мачванска Митровица

Одвођење отпадних вода – пречистач у Мачванској Митровици

У овом приградском насељу изграђења је фекална канализациона мрежа 2007/08.године. Главним колектором се отпадне воде доводе до Постројења за пречишћавање отпадних вода које се налази на око 1 км западно од насеља. Пречишћавање се врши путем биоаерације, а систем чини аерациони базен са претходним таложником и накнадним муљним таложником.

Лаћарак

У овом приградском насељу изграђен је примарни колектор фекалне канализације дуж Улице 1. Новембар. Примарни колектор је спојен са главним преко ЦС “Лаћарак” уз пружни прелаз.
ЈКП “Водовод” је у оквиру својих делатности  задужено за одржавање канализационе мреже.

Дужина канализационе мреже ~ 140 км
Број прикључака на канализациону мрежу  ~ 12 500 са ~ 16 800 корисника


У складу са развојем града и важношћу заштите животне средине у току је проширење канализационе мреже на подручју Сремске Митровице и приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак. С тим у вези усвојен је сепарациони систем одвођења отпадних и атмосферских вода који подразумева даљу изградњу канализационе мреже, индустријског предтретмана и централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Планирано решење дато је за пројектни период од 1996. до 2021. године.