Odvođenje otpadnih voda


U Sremskoj Mitrovici je usvojen separacioni sistem odvođenja fekalnih i atmosferskih voda, a reka Sava se koristi kao recipijent. Po principu krvotoka, otpadne vode se odvode putem kolektora i ulične kanalizacije u reku Savu. S obzirom na nepostojanje primarnog prečišćavanja neophodna je stalna kontrola kvaliteta otpadnih voda komunalnog, atmosferskog i industrijskog tipa.

Fekalna kanalizacija

Kanalizaciona mreža / za 90% korisnika vodovoda na području grada Sremska Mitrovica

U sistemu fekalne kanalizacije je 6 crpnih stanica, 5 za izdizanje fekalnih voda na veću kotu:

  • CS “Dudara”, CS “Batutova”, CS “Higijenski”
  • CS “Laćarak” i CS “Rumska Malta” i 1 potisna za prebacivanje otpadnih voda u recipijent – reku Savu -  FCS “Stari Čikas”, kapaciteta 400l/s
Individualne septičke jame sa upijajućim bunarom ili vodopropusnim septičkim jamama – uglavnom se nalaze uz periferne individualne stambene objekte i na lokacijama nelegalne izgradnje, kao i u naseljenim mestima Opštine Sremska Mitrovica.

Odvođenje fekalnih voda

Kam. ćuprija - odvod otpadnih voda

Fekalne vode se putem sekundarnih kolektora dovode preko glavnog primarnog kolektora F1100/600mm i crpne stanice (pored mosta) i potisnim vodom F600mm ispuštaju u recipijent bez prečišćavanja na stacionaži 122t+254rkm leve obale Save. Obezbeđen je jedino predtretman putem grube rešetke (ručno odstranjivanje čvrstih materija).

Industrijske otpadne vode se putem industrijskog kolektora F1200/800mm upuštaju u reku Savu bez prečišćavanja na stacionaži 119t+404rkm. Ugrađeni su merači protoka otpadnih voda u recipijent.

Odvođenje atmosferskih voda

Atmosferske vode se po pojedinim hidrografskim celinama odvode otvorenom i zatvorenom atmosferskom kanalizacijom. Slivna područja gravitiraju prema meliorativnim kanalima i crpnim stanicama u reku Savu i prema gradskim barama. Industrijska zona je zasebno slivno područje.

Za odbranu od unutrašnjih voda i za odvođenje atmosferskih voda sa područja grada izgrađeno je 5 crpnih stanica: CS “Čikas”, CS “Prvi maj”, CS “Balatin”, CS “Vodna” i CS “KPD” koja nije u funkciji

Mačvanska Mitrovica

Odvođenje otpadnih voda - prečistač u Mačvanskoj Mitrovici

U ovom prigradskom naselju izgrađenja je fekalna kanalizaciona mreža 2007/08.godine. Glavnim kolektorom se otpadne vode dovode do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi na oko 1 km zapadno od naselja. Prečišćavanje se vrši putem bioaeracije, a sistem čini aeracioni bazen sa prethodnim taložnikom i naknadnim muljnim taložnikom.

Laćarak

U ovom prigradskom naselju izgrađen je primarni kolektor fekalne kanalizacije duž Ulice 1.Novembar. Primarni kolektor je spojen sa glavnim preko CS “Laćarak” uz pružni prelaz.

JKP “Vodovod” je u okviru svojih delatnosti  zaduženo za održavanje kanalizacione mreže.

Left Right

Dužina kanalizacione mreže ~ 140 km

Broj priključaka na kanalizacionu mrežu  ~ 11 600 sa ~ 16 500 korisnika

U skladu sa razvojem grada i važnošću zaštite životne sredine u toku je proširenje kanalizacione mreže na području Sremske Mitrovice i prigradskih naselja Mačvanska Mitrovica i Laćarak. S tim u vezi usvojen je separacioni sistem odvođenja otpadnih i atmosferskih voda koji podrazumeva dalju izgradnju kanalizacione mreže, industrijskog predtretmana i centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Planirano rešenje dato je za projektni period od 1996 do 2021. godine.