Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Цене услуга

Преглед цена услуга ЈКП “Водовод”
 цена по м3ПДВУкупно
I Коришћење воде 
_____________________________________
предузећа, радње, установе109.9510.99120.94
_____________________________________
домаћинства, школе, предшкол.
установе, Општа болница и Дом
здравља и КПЗ
97.289.73107.01
____________________________________
домаћинства, викенд насеља97.289.73107.01
_____________________________________
II Коришћење канализације 
_____________________________________
предузећа, радње, установе57.065.7162.77
_____________________________________
домаћинства, школе, предшкол.
установе, Општа болница и Дом
здравља и КПЗ
46.284.6350.91
    

Ценовник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2024. године.

Реконструкција филтерског поља

O цени воде

Цене пијаће воде и одвођења отпадних вода још увек нису тржишне категорије.
 
Вода за пиће је производ људског рада.

  • Вода јесте природног порекла, али црпљење, прерада и дистрибуција воде захтева ангажовање људи и опреме.

Кошта црпљење воде, бушење и опремање бунара

  • Сирова вода има неке од штетних састојака (гвожђе, манган) у количинама које одступају од прописаних критеријума европског и домаћег законодавства

Кошта технолошки поступак прераде сирове у пијаћу воду

  • Да бисмо били сигурни у здравствену исправност воде за пиће, потребно је редовно контролисати њен квалитет у поступку прераде и дистрибутивној мрежи.

Кошта и контрола квалитета воде за пиће акредитованих лабораторија

  • Разграната мрежа цевовода подложна је кваровима, а вода мора бити доступна свима 24 сата.

Кошта одржавање и реконструкција мреже, мерних инструмената, кућних прикључака.

  • Каналисање употребљених вода иде путем колектора и градског канализационог система. Те воде су комуналног, атмосферског и индустријског типа, које немају примарне пречистаче, па је потребно редовно мерити степен загађености тих вода на испусту у реципијент.

Кошта и контрола квалитета отпадних вода, као и одржавање канализације

  • За несметано функционисање комплетног система брине око 150 запослених, организованих у више сектора и служби, чија ефикасност захтева опремљеност савременим информатичким и комуникационим технологијама. Циљ је да крајњи корисник буде задовољан пруженом услугом.

Кошта и квалитет услуга

Изградња и одржавање

Законски оквир за формирање цене воде
Цена воде се формира на основу критеријума које прописују државни и органи локалне самоуправе, а подлеже следећим законским прописима:

 

  • Закону о јавним предузећима
  • Закону о комуналним делатностима
  • Статуту Града Сремска Митровица
  • градској Одлуци о водоводу (цене воде утврђује ЈКП Водовод уз сагласност градског Већа)

Вода из градског водовода још увек је јефтинија од било које флаширане, а о квалитету брину наше стручне службе. Можете имати пуно поверење у нас.