Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Изградња и одржавање дистрибутивне мреже

 • одржавање мерних места, замена водомера,раздвајање интерних мрежа,контрола мерних и прикључних места
 • привремена искључења са водоводне мреже
 • проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже
 • интервентно одржавање инсталација водовода
 • одржавање цевовода и инсталација водовода и фекалне канализације
 • изградња В и К мреже са израдом прикључака
 • транспорт и одржавање возила и механизације

 • Реконструкција цевовода

  Након бројних реконструкција водоводне мреже и чворних места у протеклих неколико година на више локација у граду постигнут је завидан ниво квалитета испоруке воде за пиће. Број кварова се смањује, као и време потребно за интервенцију. У случају планских или хаваријских искључења, безводно стање има мањи број потрошача у кратком временском периоду. Застоји у водоснабдевању због интервенција, сада трају у просеку до 2 сата – у зависности од природе квара, пречника цевовода, стања прикључка, приступачности терена и других услова.

  У циљу постизања хигијенски исправне воде за пиће, на крајевима водоводне мреже постављени су шахтови муљних испуста на 7 локација у граду и у насељеним местима: Лаћарак, Шашинци, Дивош, Јарак, Лежимир, Чалма, Кузмин, Велики Радинци, Шуљам и Бешеново.
  Реч је о редовним превентивним активностима у склопу генералног чишћења цевовода, како би се из воде одстраниле наслаге нечистоће које се временом таложе на дну цевовода и проузрокују замућење воде.
  Важан сегмент рада је и праћење губитака воде у систему, чији су најчешћи узрочници неисправне инсталације, дотрајалост прикључка, нерегистровани прикључци, неовлашћено отварање хидраната, испирање водоводне мреже, грешке у мерењу и друго. Намера ЈКП “Водовод” је да се губици сведу на најмању могућу меру. Протеклих неколико година ова настојања бележе позитиван тренд.