Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Прикључци

Прикључење стамбених објеката на водоводну и канализациону мрежу

ОПШТИ УСЛОВИ:

  • објекат за који се тражи прикључак мора бити легализован или у поступку легализације
  • испред парцеле на којој се налази објекат мора постојати изграђена јавна водоводна или канализациона мрежа

ПРОЦЕДУРА:

  • власник објекта подноси захтев у Пројектном бироу ЈКП”Водовод”, адреса Стари шор 114

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПРИКЉУЧАК НОВИХ ОБЈЕКАТА:

  • Фотокопија одобрења за изградњу објекта (грађевинска дозвола),  оригинал на   увид
  • Фотокопија прве стране пројекта
  • Пројекат објекта (који се враћа)

ЗА ПРИКЉУЧАК ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА:

  • Извод из земљишне књиге – оригинал, не старији од 6 месеци, са укњиженим легално грађеним стамбеним објектом (СУД) или поседовни лист (КАТАСТАР)

Некомплетна документација неће бити примљена, а она прихваћена остаје у нашој архиви!

Након подношења захтева и предаје потребне документације, стручна служба ЈКП “Водовод” излази на терен и сачињава премер радова и материјала. Са будућим корисником предвиђен је и договор о свим битним техничким детаљима.

ЦЕНА ЗА ПРОСЕЧАН ПРИКЉУЧАК

*** цена прикључка зависи од позиције објекта у односу на положај и удаљеност од главне водоводне и канализационе мреже

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

  • готовински (благајна предузећа, пошта, банке)
  • на рате (чекови грађана, административне забране и сл.)