Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Лична карта

Јавно комунално предузеће “Водовод” са седиштем у Сремској Митровици основано је 21. марта 1991. године као правни следбеник КРО “Сава” која је основана 1963. год. У оквиру ове организације “Водовод” је пословао као ООУР од 1974. до 1991. године.
ЈКП “Водовод” са потпуном одговорношћу уписан је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 14643/2005 од 22. 04. 2005. године, матични број 8234779. Оснивач предузећа је Град Сремска Митровица, а власник имовине коју предузеће користи је Република Србија. Предузеће се финансира из сопствених средстава.

ДЕЛАТНОСТ предузећа по шифрама:

  • 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
  • 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима, или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде
  • 4221 Изградња цевовода
  • 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
  • 711 Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

Радне јединице:

  1. Радна јединица Производња воде се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања, тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике у црпним постројењима и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.
  2. Радна јединица Изградња и одржавање ВиК мреже обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајања интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремених искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажења кварова и мерења параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључакан на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.
  3. Радна јединица Заједничке службе обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испоручене пијаће воде и одвођења отпадних вода, набавке и складиштења материјала, резервних делова, опреме и слично, послове обезбеђења имовине предузећа, административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовања хидротехничких објеката са обрадом техничке документације, као и друге опште послове.
  4. Радна јединица Заштите на раду и физичког обезбеђења објеката

Предузеће запошљава 168 радника.