Резервни делови за осталу опрему

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 539 од 26.03.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                           

За јавну набавку: резервни делови за осталу опрему 10/20 (шифра – 34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле)

  1. Јавна набавка се обликује кроз 5 партија

Назив партије

1. Резервни делови за аутомобиле марке застава
2. Резервни делови за аутомобиле марке дачиа
3. Резервни делови за доставна возила
4. Резервни делови за камионе и вучна возила
5. Резервни делови за грађевинске машине

 

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити

при запошљавању, условима рада и сл:

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство  финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,

развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарствурада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs

 

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs и са Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом;

6. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

7. Понуде се подносе у затвореној коверти.

8. Рок за подношење понуде је 08.04.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 08.04.2020. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

10. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број и потпис овлашћеног лица.

11. Одлука о додели оквирног споразума биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт: ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 539/2 од дана 26.03.2020.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442.

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Питање 1″

Преузмите „Питање 2″

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 1 Резервни делови за аутомобиле марке Застава

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 2 Резервни делови за аутомобиле марке дачиа

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 3 Резервни делови за доставна возила

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 4 Резервни делови за камионе и вучна возила

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 5 Резервни делови за грађевинске машине

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 1 Резервни делови за аутомобиле марке Застава

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 2 Резервни делови за аутомобиле марке дачиа

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 3 Резервни делови за доставна возила

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 4 Резервни делови за камионе и вучна возила

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 5 Резервни делови за грађевинске машине