Proizvodnja vode


Bunar Glavni potisni cevovod

Dva Izvorišta maksimalnog kapaciteta 660l/s vode:

 • u Sremskoj Mitrovici – 4 subarteska bunara
 • u Martincima – 10 subarteskih bunara

 

Podzemne vode se zahvataju iz drugog vodonosnog sloja sa dubine od 40 do 60 m. Svaki bunar je opremljen odgovarajućom pumpom i merno-regulacionom opremom, pomoću koje se voda potiskuje u sabirni cevovod

Glavni potisni cevovod dužine 5,5 km potiskuje sirovu vodu od Izvorišta u Martincima do Postrojenja za preradu vode u Sremskoj Mitrovici

Voda koja se zahvata sa Izvorišta sadrži štetne sastojke prirodnog porekla- -gvožđe i mangan, pa se u cilju postizanja zdravstvene ispravnosti vode za piće prema kriterijumima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode, primenjuje odgovarajući tehnološki proces prerade vode.

Postrojenje za preradu vode

 • Aeracija – proces uklanjanja gvožđa i mangana oksidacijom sa vazdušnim kiseonikom. Sistem za aeraciju, čiji je kapacitet 500l/s, sastoji se od tri polja sa mrežom perforiranih cevi, odakle voda izbija u mlazevima i raspršuje se u kapljice.
 • Filtracija – uklanjanje oksida gvožđa i mangana, prolaskom vode kroz porozan sloj zrnastog materijala. Sistem ima 12 filterskih polja sa gravitacionim filterima koji efikasno obavljaju proces bistrenja vode.
 • Dezinfekcija – sprečava mogućnost infekcije vode u distributivnoj mreži. Od 2008. u upotrebi je uređaj “hlorogen” koji proizvodi aktivni hlor u obliku rastvora natrijum hipohlorita, elektrolizom soli. Proizvodnja je na mestu potrošnje i potpuno je bezbedna za rad i okolinu.
 • Rezervoarski prostor – omogućava ravnomeran tok procesa prerade vode i obezbeđuje dovoljne količine vode za prevladavanje maksimuma potrošnje. Postoje 4 rezervoara ukupnog kapaciteta 5400m3
 • Potisna crpna stanica – pumpno postrojenje sa 3 mašinske sale u kojima je smešteno 6 pumpi za potis vode u distributivnu mrežu(snage 75 kw) i 3 pumpe za potrebe pranja filterskih polja(snage 18 kw). Ukupan kapacitet je 660l/s . U funkciji distribucije vode do najudaljenijih tačaka vodosnabdevanja su još 2 crpne stanice: “Ženski zatvor” i “Gložanj”.
Aeracija Filtracija Dezinfekcija Rezervoarski prostor Potisna crpna stanica
Aeracija Filtracija Dezinfekcija Rezervoarski prostor Potisna crpna stanica
 • Ukupan kapacitet Postrojenja za preradu vode je 600l/s
 • 2010. godine proizvedeno je i distribuirano potrošačima 6 667 816 m3 vode
 • Dnevna prosečna potrošnja vode je 280l/s, dok u letnjim špicevima dostiže i        do 400l/s
 • Pritisak na izlazu iz Postrojenja za preradu vode je 3,7 bara

I pored povećanja broja korisnika na području sremskomitrovačke opštine, smanjenjem gubitaka i racionalnim upravljanjem složenim sistemom vodosnabdevanja u JKP”Vodovod” se beleži pad proizvedene i potisnute vode u distributivnu mrežu. Za razliku od 2004.godine kada je proizvedeno nešto preko 9 000 000 m3 vode, 2010. godine došli smo do cifre ispod 7 000 000 m3.Ovakav bilans ima posebnu važnost sa aspekta očuvanja vodnih resursa koji postižemo redovnim održavanjem sistema i optimalnom iskorišćenošću kapaciteta. Na ovaj način ostvarujemo i brojne uštede, naročito u potrošnji električne energije koja ima značajno učešće u strukturi troškova poslovanja.

To egzaktno govori o domaćinskom odnosu prema svojini i prirodnim resursimakoji su nam dati na korišćenje i upravljanje.

Proizvodnja vode u 2004. - 2010.

 

Zastupljenost materijala

Distributivna mreža predstavlja skup primarnih i sekundarnih cevovoda ukupne dužine 344 km. Zbog konfiguracije terena vodovodni sistem je veoma razuđen, a od materijala dominira azbest-cement. Poslednjih godina, tokom izgradnje nove i brojnih rekonstrukcija stare, mreža je obnovljena novim polietilenskim cevovodima u ukupnoj dužini preko 30 km.

Pregled cevovoda po prečnicima

Potrošači

Na vodovodnu mrežu priključeno je blizu 30 000 potrošača, podeljenih u nekoliko grupa. U najvećem delu kolektivnog stanovanja korisnici imaju zajedničko merno mesto koje se registruje kao jedan priključak, a potrošnja se obračunava prema broju članova domaćinstva.


Lokalni sistemi vodosnabdevanja

CS Divoš

Bunari i kaptaže

Voda se zahvata sa dubine od 80 do 100 m.  U sistem vodosnabdevanja uključeni su i prirodni izvori – kaptaže (u blizini Ležimira, Divoša i Čalme), sa ciljem da se obezbede dovoljne količine vode, koje su limitirane izdašnošću bunara na pojedinim lokacijama.

Crpne stanice

Za optimalan rad sistema većina crpnih stanica je opremljena odgovarajućom opremom – pumpe, frekventni regulatori, elektro i mašinska oprema, automatski hlorinatori ili “hlorogeni” za dezinfekciju vode i drugo. Iz ovih objekata voda za piće se distribuira do potrošača.

Rezervoari

Kapacitet rezervoara zadovoljava potrebe meštana i služi za izjednačavanje dnevne neravnomernosti u potrošnji i rezerve u slučaju povećane potrošnje. S obzirom na ograničavajuće količine vode, važno je da potrošači racionalno troše vodu.

Distributivna mreža

Lokalne sisteme vodosnabdevanja ima 6 naseljenih mesta Opštine Sremska Mitrovica:

Čalma, Divoš, Šišatovac, Bešenovački Prnjavor, Bosut, Sremska Rača i Jarak, što predstavlja 10% ukupnog stanovništva Opštine.