Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ФЦС „ЧИКАС“ У НОВОМ РУХУ

7. јула 2011.
Феклана црпна станица „Чикас“ недавно jе добила ново лице. Уређење jе обухватило неопходне грађевинске радове на санациjи обjекта коjи jе од наjвеће важности за одвођење отпадних вода. „Ово jе прва озбиљниjа реконструкциjа тог типа након готово пет децениjа. Поред грађевинских радова уграђена jе нова ПВЦ столариjа, постављен кров и у непосредноj близини – кућица за чуварску службу, чиме jе значаjно повећан степен безбедности самог обjекта. То ће свакако утицати на нормално функционисање комплетног канализационог система. У наредном периоду остало jе jош да се уреди терен и зелена површина око обjекта“, рекла jе Весна Владисављевић, техничка директорка JКП „Водовод“. <п>С обзиром на веома лоше стање у коjем се обjекат налазио и коjе jе претило угрожавањем безбедности и поремећаjима у раду, „Водовод“ jе посао реконструкциjе одредио као приоритет у плану за ову годину. ФЦС „Чикас“ jе изграђена далеке 1963.године. У њеном саставу jе главни колектор коjи сакупља и одводи целокупне отпадне ( фекалне и атмосферске ) воде из канализационог система града. „О значаjу функционалности тог обjекта говори и податак да се у њему обавља важан процес каналисања употребљених вода за око 13 000 корисника прикључених на око 120 км канализационе мреже. Ако се узме у обзир да са развоjем града и приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак расте потреба за правилним и организованим одвођењем отпадних вода, онда jе jасно да се опремањем и уређењем оваквих обjеката мора посветити посебна пажња“, нагласио jе директор митровачког „Водовода“ Саша Бугаџиjа. <п>Поред поменутих радова подсећамо да се континуирано, по потреби изводе и хидромашински радови – набавка и постављање нових пумпи и ремонт постоjећих, као и реконструкциjа цевовода.