Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Текуће одржавање путничких, теретних возила и грађевинских машина

16. априла 2020.
Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 600 од 15.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                           

За јавну набавку: услуге Текуће одржавање путничких, теретних возила и грађевинских машина 4/20 (шифра – 50100000 Услуга поправки, oдржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему)

  1. Јавна набавка се обликује кроз партије

Назив партије

1. Сервис и оправка путничких и теретних возила , вулакaнизерске услуге и прање возила.
2. Сервис  и оправка ЈСВ
3. Сервис и оправка трактор ИМТ539, FAP, VOLVO.

 

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

4. Понуђачи могу да поднесу понуду за: једну или више партија. Да би понуда била прихватљива понуђач мора да понуди све позиције у оквиру те партије.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

–                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs и са Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом или лично на адреси наручиоца;

7. Понуде се могу поднети непосредно:

–                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

–                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114 , 22000 Сремска Митровица;

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 24.04.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 24.04.2020. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број и потпис овлашћеног лица.

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

13. Лице за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 600/2 од дана 15.04.2020.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „питање 1“

Преузмите „Измењену конкурсну документацију“

Преузмите „Обавештење о продужењу рока за подношење понуда“

Преузмите „Питање 2“

Преузмите „Питање 3“

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 1 Сервис Peugeot возила у гарантном року и уградња куке за вучу

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 2 Оправка ТАМ возила

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 3 Сервис и оправка путничких и теретних возила

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 4 Вулакaнизерске услуге

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 5 Прање возила

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 6 Сервис и оправка ЈСВ

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 7 Сервис и оправка трактор ИМТ539, FAP, VOLVO

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 1 Сервис Peugeot возила у гарантном року и уградња куке за вучу

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 2 Оправка ТАМ возила

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 3 Сервис и оправка путничких и теретних возила

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 4 Вулакaнизерске услуге

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 5 Прање возила

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 6 Сервис и оправка ЈСВ

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 7 Сервис и оправка трактор ИМТ539, FAP, VOLVO