Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА JАВНИХ ЧЕСМИ

4. maja 2012.
У склопу планираних годишњих активности сремскомитровачки „Водовод“ jе почео редовно мерење издашности бунара, температуре воде, као и контролу хигиjенске исправности воде за пиће у артеским бунарима. На териториjи општине Сремска Митровица укупно jе регистровано 65 jавних чесми, од тога jе у функциjи 58, а у самом граду-16. <п>С обзиром на дугу традициjу водоснабдевања путем jавних чесми у „Водоводу“ кажу да су оваква испитивања од посебне важности  са аспекта заштите животне средине и здравља људи.