Kontrola kvaliteta


KVALITET VODE – NA PRVOM MESTU

Voda koja se zahvata na lokalitetima “Kurjakovac” i Sremska Mitrovica prema osnovnom anjonskom i katjonskom sastavu pripada hidrokarbonatno-kalcijsko–natrijskom tipu. Prema veličini mineralizacije koja je manja od 1000 mg/l svrstana je u malomineralizovanu.

Kontrola kvaliteta vode

Kvalitet podzemne vode je veoma dobar u hemijskom i bakteriološkom smislu.

Zahvaljujući povoljnim hidrogeološkim karakteristikama voda je dobro zaštićena od negativnih spoljnih uticaja. Nakon tehnološkog tretmana prerade vode, ona je zdravstveno ispravna i potpuno bezbedna za upotrebu.

To potvrđuju brojne analize koje se svakodnevno obavljaju u internoj laboratoriji JKP “Vodovod”. Na godišnjem nivou ovde se analizira blizu 4000 uzoraka. Laboratorija je opremljena savremenom aparaturom za određivanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Podjednako se prati kvalitet sirove vode, vode u postupku tehnološkog tretmana, kao i prilikom distribucije pijaće vode do krajnjih korisnika.

Kontrola kvaliteta

Ispitivanje pokazatelja važnih za zdravstvenu ispravnost vode rade i druge ovlašćene stručne službe i zdravstvene institucije:

  • Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici – preko 300 analiza godišnje i
  • Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu – oko 50 analiza.

Parametri koji se ispituju u okviru obima “A”-osnovne analize i “B”-periodične analize definisani su propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br.42/1998 i 44/99.

Kvalitet vode podleže i inspekcijskoj kontroli, tako da se može reći da je voda za piće najkontrolisaniji proizvod za ljudsku upotrebu.

Prema istraživanjima Pokrajinskog sekretarijata za ekologiju, od 45 opština i gradova u Vojvodini, Sremska Mitrovica je među 8 onih koji imaju zdravstveno ispravnu vodu za piće po svim parametrima.