Ревитализација хлорогена

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 265 од 12.02.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ                                           

            За јавну набавку: Ревитализација хлорогена (шифра  - 50000000 услуге одржавања и поправки)

 

  1. Јавна набавка се необликује кроз партије
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити

при запошљавању, условима рада и сл:

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство  финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,

развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарствурада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs

3. Да би понуда била прихватљива понуђач мора да понуди све позиције у оквиру те набавке.

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs, Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом и може се преузети на адреси наручиоца ул.Стари шор 114, Сремска Митровица;

6. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

7. Понуде се подносе у затвореној коверти.

8. Рок за подношење понуде је 16.03.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 16.03.2020. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114 у Сремској Митровици.

10. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број и потпис овлашћеног лица.

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт: комисија за јавну набавку број решења 265/2 од дана 12.02.2020.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Одлука о додели уговора“

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“