Текуће одржавање путничких, теретних возила и грађевинских машина

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 634 од 09.04.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                           

За јавну набавку: услуге Одржавање путничких, теретних возила и грађевинских машина 4/19 (шифра – 50100000 Услуга поправки, oдржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему)

  1. Јавна набавка се обликује кроз партије

Назив партије

1. Сервис и поправка путничких и теретних возила , вулакaнизерске услуге и прање возила.

 

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

4. Понуђачи могу да поднесу понуду за: једну или више партија. Да би понуда била прихватљива понуђач мора да понуди све позиције у оквиру те партије.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs и са Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом или лично на адреси наручиоца;

7. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114 , 22000 Сремска Митровица;

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 22.04.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 22.04.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

13. Лице за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 634/2 од дана 09.04.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Конкурсну документацију“ прве измене

Преузмите „Одлука о додели уговора“

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“