Водоводни и канализациони материјал

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће „Водовод“,

ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 57. став 1. и став 2. и члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 32 од 10.01.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
За јавну набавку: водоводни и канализациони материјал 5/19 Јавна набавка се обликује кроз партије

Назив партије

1. Навојни фитинг
2. Фазонски комади
3. Регулациона арматура
4. Санитарна арматура
5. Водоводне цеви и адаптери
6. Репарационе спојнице
7. Мерачи протока
8. Остали инсталатерски материјал
9. Канализационе цеви и канализациони фитинг
10. Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове

 

  1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство  финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs

2. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs, са Портала јавних набавки, наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом и може се преузети лично код наручиоца на адреси Стари шор 114, Сремска Митровица;

4. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

5. Понуде се подносе у затвореној коверти.

6. Рок за подношење понуде је 11.02.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

7. Отварање понуда ће се обавити дана 11.02.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

8. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

9. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

10. Лице за контакт: комисија за јавну набавку број решења 32/2 од дана 10.01.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

Преузмите „Конкурсну документацију“