Хемикалије које се користе за пречишћавање воде за пиће

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 25 од 09.01.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                           

За јавну набавку: Хемикалије које се користе за пречишћавање воде за пиће 1/19 (шифра – Партија 1 – 14400000 со и чисти натријум хлорид, Партија 2 – 24312220 натријум хипохлорид)

  1. Јавна набавка се обликује кроз партије

Назив партије

Вредност партије

1. Натријум – хлорид (нејодирана со)

680.000,00

2. Натријум хипохлорит

120.000,00

 

  1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство  финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs

 

2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

3. Понуђачи могу да поднесу понуду за: прву партију, другу партију или за прву и другу партију. Да би понуда била прихватљива понуђач мора да понуди све позиције у оквиру те партије.

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs и са Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом;

6. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

7. Понуде се подносе у затвореној коверти.

8. Рок за подношење понуде је 21.01.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 21.01.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

10. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт: ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 25/2 од дана 09.01.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

 

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Конкурсну документацију“ прве измене

Преузмите „Обавештење о продужењу рока за подношење понуда“

Преузмите „Питање 1″

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 1 натријум – хлорид (нејодирана со)

Преузмите „Одлука о додели уговора“ партија 2 Натријум хипохлорит

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 1 Натријум хлорид ( нејодирана со )

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“ партија 2 Натријум хипохлорит