LICITACIJA POLOVNIH VOZILA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JKP Vodovod Sremska Mitrovica od 30.10.2018. godine i rešenja v.d. direktora JKP Vodovod  objavljuje se

 

O G L A S

o prodaji javnim nadmetanjem-licitacijom

 

Dana 20.11.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Mašinske baze u Ulici Vodovodnoj b.b. u Sremskoj Mitrovici vršiće se prodaja javnim usmenim nadmetanjem-licitacijom u viđenom stanju, skupa polovnih neregistrovanih putničkih vozila:

 

  1. Zastava  Tempo 1,1 55 broj šasije VX1145A0001043236, broj motora 128A0641551459, godina proizvodnje 1996.
  2. Zastava  Skala Poli 1,1 broj šasije VX1128A0001302636, broj motora 128A0641604875, godina proizvodnje 2006.
  3. Zastava 101 Skala 55, broj šasije VX1128A001105887, broj motora 128A0641599398, godina proizvodnje 2005.
  4. Zastava 101 Skala, broj šasije VX1128A0001105893, broj motora128A0641599270,godina proizvodnje 2005.
  5. Zastava 101 Skala 55 broj šasije VX1128A0001105830, broj motora 128A0641599277, godina proizvodnje 2005.

 

Ukupna početna vrednost vozila utvrđuje se u iznosu od 88.500,00 dinara.

Vozila se prodaje po principu “viđeno-kupljeno“ i neće biti primane reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

Pravo učešća imaju poslovno sposobna fizička lica, pravna lica i preduzetnici  uplatom iznosa od 10% početne vrednosti sredstva koje se licitira na tekući račun preduzeća broj 160-9897-67, uz pismenu prijavu za učešće u javnom nadmetanju.

Prijava fizičkog lica sadrži:

1. Ime i prezime;

2. Foto kopiju ili očitanu ličnu kartu;

3. Kontakt telefon;

4. Dokaz o uplati depozita uz navođenje rednog broja sredstva za koje se uplata vrši;

5. Broj računa za vraćanje depozita;

Prijava pravnog lica ili preduzetnika sadrži:

1. Naziv pravnog lica PIB i matični broj;

2. Dokaz o zakonskom zastupniku pravnog lica;

3. Fotokopija izvoda iz APR;

4. Posebno ovlašćenje za zastupanje na licitaciji;

5. Dokaz o uplati  depozita;

6. Broj računa za vraćanje depozita.

Prijave sa dokazima i naznakom “za licitaciju“ dostaviti na adresu JKP Vodovod, Stari šor broj 114, Sremska Mitrovica najkasnije do 9,00 časova dana 16.11.2018. godine.

Licitacioni korak u nadmetanju iznosi 1000,00 dinara.

Kupac je učesnik licitacije-lice koje je ponudilo najveći iznos i koje je u roku uplatilo izlicitiranu vrednost uvećanu za iznos PDV-a i preuzelo izlicitirano sredstvo.

Kupac je dužan da u roku od tri dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane vrednosti sa iznosom PDV-a i o tome obavesti prodavca sa dokazom – potvrdom banke o izvršenoj uplati na tekući račun prodavca i nakon toga preuzima vozila.

Kupac snosi troškove prenosa vlasništva.

Smatra se da je kupac odustao od kupovine ako o tome izričito pismenim putem izvesti prodavca, ako u utvrđenom roku ne izvrši isplatu izlicitirane vrednosti.

Ukoliko kupac odustane od kupovine prodavac zadržava depozit, a kupac gubi pravo da ponovo učestvuje na javnoj prodaji istog vozila.

Vozilo se može videti  dana 13,14,15 i 16. novembra 2018.  u vremenu od 9 do 14 časova kao i na sam dan licitacije na lokaciji Mašinske baze u Ulici Vodovodnoj u Sremskoj Mitrovici.

Ostale informacije u vezi sa ovom licitacijom mogu se dobiti na tel.

022/ 626-200, kontakt osoba Vučanović Momir.