Материјал за лабораторију 2

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОРУЏБЕНИЦОМ                                       

За јавну набавку: Материјал за лабораторију 2 15/18

 

  1. Hабавка се необликује кроз партије
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs, на адреси Наручиоца или је Наручилац може послати поштом или електронском поштом;

5. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

6. Понуде се подносе у затвореној коверти.

7. Рок за подношење понуде је 19.04.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

8. Отварање понуда ће се обавити дана 19.04.2018. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

9. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

10. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11. Лице за контакт: ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Одлука о додели уговора“

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“