Остали материјали

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 394 од 06.03.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
                                           

За јавну набавку: остали материјали 2/18 (шифра – 44530000 – Вијци; 44163100 – Цеви; 44500000 – Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге. 44311000 – Уплетена жица. 44521000 – Разни катанци и браве. 44523000 – Шарке, окови и прибор. 19433000 – Памучно предиво)

  1. Јавна набавка се не обликује кроз партије
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе изјаву о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodovodsm.rs и са Портала јавних набавки и наручилац је може заинтересованим лицима доставити поштом и електронском поштом;

6. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца: ЈКП „Водовод“ улица Стари шор 114 у Сремској Митровици на деловодник;

-                    путем поште на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица;

7. Понуде се подносе у затвореној коверти.

8. Рок за подношење понуде је 16.03.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 16.03.2018. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.

10. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 394/2 од дана 16.03.2018.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442

Преузмите „Конкурсну документацију“

Преузмите „Одлука о додели уговора“

Преузмите „Одлуку о закључењу оквирног споразума“

Преузмите „Обавештење о закљученом оквирном споразуму“

Преузмите „Обавештење о закљученом уговору“