Javne nabavkeSale

Репрезентација

Objavio dana 29. jan 2016. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 141...

Opširnije

Elektro materijal

Objavio dana 18. jan 2016. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 2/16...

Opširnije

Хемикалије које се користе за пречишћавање воде за пиће

Objavio dana 13. jan 2016. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije

Текуће одржавање грађевинских објеката

Objavio dana 5. jan 2016. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije

Чишћење ППВ

Objavio dana 22. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs објављује:   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОРУЏБЕНИЦОМ                                        За јавну набавку:...

Opširnije

GPS/GPRS праћење возила и одржавање GPS/GPRS уређаја

Objavio dana 15. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Предмет јавне набавке је услуга GPS/GPRS праћење возила, уградња и одржавање GPS/GPRS уређаја. Праћење возила (23 ком.) је надзор возила 24 сата дневно, 7 дана у недељи, 365/6 дана у години, број возила која се прате је 23 ком. Услуга подразумева Уградња картице у постојећи уређај на возилу – 23 комада Апликација: са...

Opširnije

Дезинсекција и дератизација објеката

Objavio dana 14. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  дезинсекција и дератизација објеката, ЈН бр.2/16 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2015.год. до 10:00...

Opširnije

Технички преглед возила

Objavio dana 14. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Услуга техничког прегледа подразумева технички преглед за сва возила наручиоца по спецификацији из табеле „Образац понуде“. Услуга техничког прегледа се обавља једном годишње за свако возило а ако наручилац буде захтевао више од једног техничког прегледа годишње наручилац ће пружити услугу по...

Opširnije

Неживотно осигурање

Objavio dana 20. nov 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije

Анализа воде

Objavio dana 12. nov 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije