Javne nabavkeSale

Дезинсекција и дератизација објеката

Objavio dana 14. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  дезинсекција и дератизација објеката, ЈН бр.2/16 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2015.год. до 10:00...

Opširnije

Технички преглед возила

Objavio dana 14. dec 2015. u 2016. | 0 komentara

Услуга техничког прегледа подразумева технички преглед за сва возила наручиоца по спецификацији из табеле „Образац понуде“. Услуга техничког прегледа се обавља једном годишње за свако возило а ако наручилац буде захтевао више од једног техничког прегледа годишње наручилац ће пружити услугу по...

Opširnije

Неживотно осигурање

Objavio dana 20. nov 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije

Анализа воде

Objavio dana 12. nov 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“   Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр....

Opširnije

Gorivo

Objavio dana 30. okt 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“, ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 57. став 1. и став 2. и члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,...

Opširnije

Електрична енергија

Objavio dana 23. okt 2015. u 2016. | 0 komentara

Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће“Водовод“, ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће Интернет страница наручиоца: www.vodovodsm.rs На основу члана 57. став 1. и став 2. и члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,...

Opširnije