Odvođenje otpadnih voda


U Sremskoj Mitrovici je usvojen separacioni sistem odvođenja fekalnih i atmosferskih voda, a reka Sava se koristi kao recipijent. Po principu krvotoka, otpadne vode se odvode putem kolektora i ulične kanalizacije u reku Savu. S obzirom na nepostojanje primarnog prečišćavanja neophodna je stalna kontrola kvaliteta otpadnih voda komunalnog, atmosferskog i industrijskog tipa.

Fekalna kanalizacija

Kanalizaciona mreža / za 90% korisnika vodovoda na području grada Sremska Mitrovica

U sistemu fekalne kanalizacije je 6 crpnih stanica, 5 za izdizanje fekalnih voda na veću kotu:

  • CS “Dudara”, CS “Batutova”, CS “Higijenski”
  • CS “Laćarak” i CS “Rumska Malta” i 1 potisna za prebacivanje otpadnih voda u recipijent – reku Savu -  FCS “Stari Čikas”, kapaciteta 400l/s
Individualne septičke jame sa upijajućim bunarom ili vodopropusnim septičkim jamama – uglavnom se nalaze uz periferne individualne stambene objekte i na lokacijama nelegalne izgradnje, kao i u naseljenim mestima Opštine Sremska Mitrovica.

Odvođenje fekalnih voda

Kam. ćuprija - odvod otpadnih voda

Fekalne vode se putem sekundarnih kolektora dovode preko glavnog primarnog kolektora F1100/600mm i crpne stanice (pored mosta) i potisnim vodom F600mm ispuštaju u recipijent bez prečišćavanja na stacionaži 122t+254rkm leve obale Save. Obezbeđen je jedino predtretman putem grube rešetke (ručno odstranjivanje čvrstih materija).

Industrijske otpadne vode se putem industrijskog kolektora F1200/800mm upuštaju u reku Savu bez prečišćavanja na stacionaži 119t+404rkm. Ugrađeni su merači protoka otpadnih voda u recipijent.

Odvođenje atmosferskih voda

Atmosferske vode se po pojedinim hidrografskim celinama odvode otvorenom i zatvorenom atmosferskom kanalizacijom. Slivna područja gravitiraju prema meliorativnim kanalima i crpnim stanicama u reku Savu i prema gradskim barama. Industrijska zona je zasebno slivno područje.

Za odbranu od unutrašnjih voda i za odvođenje atmosferskih voda sa područja grada izgrađeno je 5 crpnih stanica: CS “Čikas”, CS “Prvi maj”, CS “Balatin”, CS “Vodna” i CS “KPD” koja nije u funkciji

Mačvanska Mitrovica

Odvođenje otpadnih voda - prečistač u Sremskoj Mitrovici

U ovom prigradskom naselju izgrađenja je fekalna kanalizaciona mreža 2007/08.godine dužine oko 10 km.Glavnim kolektorom se otpadne vode dovode do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se nalazi na oko 1 km zapadno od naselja. Prečišćavanje se vrši putem bioaeracije, a sistem čini aeracioni bazen sa prethodnim taložnikom i naknadnim muljnim taložnikom.

Laćarak

U ovom prigradskom naselju izgrađen je primarni kolektor fekalne kanalizacije duž Ulice 1.Novembar, ukupne dužine 2200 m. Primarni kolektor je spojen sa glavnim preko CS “Laćarak” uz pružni prelaz. Pokrivenost naselja mrežom je još uvek mala, pa je u planu proširenje, tačnije produženje primarnog kolektora.

JKP “Vodovod” je u okviru svojih delatnosti  zaduženo za održavanje kanalizacione mreže. Svi ostali poslovi vezani za ovu komunalnu oblast su u nadležnosti JP “Direkcija za izgradnju grada”.

Left Right

Dužina kanalizacione mreže ~ 150 km

Broj priključaka na kanalizacionu mrežu  ~ 10 500 sa ~ 14 600 korisnika

U skladu sa razvojem grada i važnošću zaštite životne sredine u planu je proširenje kanalizacione mreže na području Sremske Mitrovice i prigradskih naselja Mačvanska Mitrovica i Laćarak. S tim u vezi usvojen je separacioni sistem odvođenja otpadnih i atmosferskih voda koji podrazumeva dalju izgradnju kanalizacione mreže, industrijskog predtretmana i centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Planirano rešenje dato je za projektni period od 1996 do 2021. godine.